Νέες αρμοδιότητες στους συνεργάτες του Δημήτρη Πτωχού


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προχώρησε σε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών τηςΧωρικοί Αντιπεριφερειάρχες 

Στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας κατά το μέρος που τους αφορά και με εξαίρεση τις
αρμοδιότητες που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό
όργανο συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες της παρ.3 του άρθρου 160 του ν.3852/2010
μεταβιβάζονται και οι κάτωθι αρμοδιότητες ως ακολούθως:

1. Οι αρμοδιότητες που υπάγονται στις οργανικές μονάδες των άρθρων 7,13,17,22, 24 και 28
του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφορούν:
α. Την έκδοση όλων των πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,
β. Την εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς και εξωδίκως
γ. Την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας
δ. Την υποβολή εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας
ε. Την συγκρότηση συλλογικών οργάνων
στ. Την σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου από μέλη του
περιφερειακού συμβουλίου, Περιφέρειας Πελοποννήσουυπαλλήλους της περιφέρειας, υπάλληλους του δημόσιου
τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων των αναφερόμενων οργανικών
μονάδων καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
ζ. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/άσκησης επαγγέλματος, παροχής
υπηρεσιών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ Ε.Κ, όπως
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010 όπου προβλέπεται
η. Την επιβολή μέτρων, κυρώσεων και προστίμων, που προβλέπονται από την εκάστοτε
νομοθεσία.
θ. Την έκδοση πράξεων και κάθε ενέργειας για την κήρυξη απαλλοτριώσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο υλοποίησης έργων υποδομών και δικτύων
αρμοδιότητας της οργανικής μονάδας του άρθρου 7 του οργανισμού εσωτερικής
υπηρεσίας της Περιφέρειας
ι. Την παροχή απαντήσεων σε υπουργεία, δικαστικές, ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές,
λοιπούς φορείς και υπηρεσίες εκτός Περιφέρειας και σε πολίτες.
2. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας για το σύνολο του προσωπικού της οικείας περιφερειακής ενότητας.
3. Η αρμοδιότητα συντονισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος
μεταφοράς μαθητών στην χωρική τους αρμοδιότητα, η έκδοση πράξης για την βεβαίωση
εκτέλεσης της μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων της οικείας περιφερειακής
ενότητας για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους και
μέχρι την σύναψη της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία4. Η αρμοδιότητα συντονισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος
δακοκτονίας στην χωρική τους αρμοδιότητα και υπογραφής κάθε αναγκαίας πράξης για
την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.
5. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4662/2020 ως ισχύουν
6. Η αρμοδιότητα συγκέντρωσης στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για τα πάσης
φύσεως επιχειρησιακά προγράμματα χωρικής αρμοδιότητας, στα οποία εντάσσεται ή/και
μετέχει η Περιφέρεια προς τα αρμόδια όργανα διοίκησης, καθώς και η παρακολούθηση
υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη